Jakie zmiany w prawie przyniósł rok 2020?

Jakie zmiany w prawie przyniósł rok 2020?

1 stycznia to data, od której jak co roku wiele przepisów prawnych ulega zmianie i modyfikacjom.

Ustawodawca wprowadza wiele innowacji, które wpłyną w sposób bezpośredni na funkcjonowanie przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, a Nowy Rok to czas zmian i adaptacji nowych przepisów z różnych dziedzin prawa.

Mając na uwadze sprawne poruszanie się po gąszczu przepisów, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie, w którym zebraliśmy najbardziej istotne kwestie związane z nowelizacją przepisów prawa.

  1. Przede wszystkim zmiany od 1 stycznia czekają nas zmiany w sposobie płacenia podatków na mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek PIT, CIT i VAT w zależności od preferencji rozliczania się z „fiskusem”. Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność lub tego nie robi, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy. Czyli 1 podatnik = 1 rachunek dla celów PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek wygenerować można dzięki specjalnemu generatorowi udostępnionemu przez Ministerstwo Finansów, który funkcjonuje całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku jest bezpłatne.

Mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Docelowo Ministerstwo Finansów planuje udostępnić wgląd do zaksięgowania wpłat poprzez logowanie na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych. Generator Mikrorachunku działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli zapomnimy numer wcześniej wygenerowanego rachunku możemy go sobie przypomnieć w generatorze – raz przypisany do podatnika mikrorachunek pozostanie już zawsze taki sam.

Mikrorachunek podatkowy a przedsiębiorcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą co miesiąc rozliczać się np. z podatku PIT i VAT na swój mikrorachunek.

WAŻNE! osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą w styczniu płaciły podatek za grudzień – a więc zgodnie z wymaganymi terminami – również powinny już wpłacić zobowiązania na swój mikrorachunek.

  1. W celu przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” wprowadzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania „prania brudnych pieniędzy”, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr ma mieć charakter publiczny.

Których spółek dotyczy rejestr?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek z kodeksu handlowego: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kto i w jakim terminie dokonuje wpisu?                           

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgodnie z informacją zawartą na stronie ministerstwa finansów nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Mimo, że rejestr już ruszył, faktyczne znaczenie będzie miał od 13 kwietnia 2020 roku, kiedy to upływa ustawowy termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych.  Spółki, które zostały założone przed 13 października 2019 roku, mają bowiem pół roku na dokonanie zgłoszenia. Natomiast te, które będą dopiero zakładane, zgłoszenia do CRBR składają w terminie 7 dni od rejestracji w KRS.

  1. Mały ZUS

Już od 1 lutego 2020 roku w życie  wejść mają nowe zasady dotyczące tzw. „Małego ZUS-u”. To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. złotych. Oznacza to, że z ulgi tej będzie mogło skorzystać znacznie więcej przedsiębiorców. Według nowelizowanej ustawy, składki mają być liczone proporcjonalnie do osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie, co w znacznym stopniu wpłynie na  finanse początkujących, jak i małych firm.

WAŻNE! Chęć skorzystania z ulgi, którą jest Mały ZUS, będzie można zgłosić do końca lutego 2020 roku, a uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule mają termin do 8 stycznia 2020 roku.

  1. Wzrost kosztów pracy i dodatek stażowy

Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy muszą zapewnić wszystkim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy 100% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 17 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2600 zł brutto, tj. o 350 zł więcej niż w 2019 r.

WAŻNE! Od roku 2020 wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia bez uwzględniania dodatku za staż pracy.

Zgodnie z nowelizacją dodatek za staż pracy jest definiowany jako „dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.”

Kluczową zmianą jest dodanie tego dodatku do wcześniej wspomnianych składników wynagrodzenia osobowego, których nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu płacy minimalnej.
W praktyce oznacza, że osoby z dłuższym stażem pracy zarabiający przy granicy płacy minimalnej będą realnie odczuwali jej coroczny wzrost. Nie będzie już sytuacji w której pracodawca może zawrzeć dodatek stażowy w wynagrodzeniu minimalnym.

  1. Nowe przepisy prawa pracy

W zakończonym właśnie roku istotnie zmodyfikowano przepisy prawa pracy. Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy na blogu:  http://blog.klgkancelaria.pl/podsumowanie-zmian-w-prawie-pracy-w-roku-2019/

Przewidywana jest kolejna, duża reforma prawa pracy połączona, być może również ze zmianą całego kodeksu pracy. Proszę do nas zaglądać, z pewnością o tym napiszemy. Zapowiedzi dotyczą m.in. pełnego oskładkowania umów zlecenia, wysoki wzrost płacy minimalnej czy telepracę dla rodziców.

Tymczasem Nowy Rok wita zmianą w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich.

Zmiany te rozszerzyły krąg osób, które mają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na innych członków najbliższej rodziny (nie tylko rodziców). Obecnie mogą to być babcia lub ciotka dziecka w sytuacji, gdy z urlopu nie może skorzystać matka dziecka.

Nowe przepisy zrównują prawa przysługujące pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z prawami pracownika (rodzica) bezpośrednio sprawującego opiekę.

Szczególne przywileje obejmują m.in ochronę przed rozwiązaniem umowy, wynagradzanie za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienie do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

  1. Zmiany w kodeksie spółek handlowych.

Styczeń 2020 to okres, w którym nowelizowane zostają także przepisy kodeksu spółek handlowych, jedną z bardziej istotnych zmian są nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych dotyczące dematerializacji akcji i konieczności prowadzenia strony internetowej. Obowiązki te wprowadziła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798).

Dematerializacja akcji to zmiana formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć będzie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie bowiem wszystkich akcji, w tym tych już wyemitowanych.

Regulacje te obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r. od tej daty każda spółka akcyjna (a nie tak jak jest to obecnie tylko spółka publiczna) i komandytowo-akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Podlegać ona będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS.

Poza tym, wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.  regulacja prawna dotycząca prostej spółki akcyjnej (PSA) jako nowej spółki kapitałowej. Stanie się to na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655). Prosta spółka akcyjna będzie łączyła ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności w zakresie systemu zarządzania spółką oraz kształtowania wzajemnych relacji między akcjonariuszami. Jednocześnie spółkę tę ma cechować nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki.

Więcej informacji o tej spółce w innych artykułach na blogu:

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – MODEL, KTÓRY ROZWINIE INNOWACJĘ http://blog.klgkancelaria.pl/prosta-spolka-akcyjna-model-ktory-rozwinie-innowacje/

4 KROKI PRAWNE, ABY ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ http://blog.klgkancelaria.pl/4-kroki-prawne-aby-rozpoczac-dzialalnosc-w-formie-prostej-spolki-akcyjnej/

  1. Zmiany związane z przeciwdziałaniem opóźnień płatności w transakcjach handlowych

Znowelizowana ustawa o termiach zapłaty w transakcjach handlowych zakłada w każdej transakcji handlowej wierzycielowi, jako stronie transakcji przysługują bez wezwania – odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, czyli takie, które są odsetkami w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych, chyba, że strony uzgodniły wyższe odsetki.

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy stroną transakcji handlowej jest podmiot publiczny.

Momentem, kiedy wierzyciel może domagać się omawianych odsetek, jest moment, kiedy spełnił on swoje świadczenie, np. dostarczy towar, wykona daną usługę, itp., a także jest nim  moment, kiedy nie otrzymał on należnej mu zapłaty w wyznaczonym umową terminie.

Zgodnie z przepisami odsetki należą się w sytuacji, kiedy strony zamierzają uregulować należność, lecz przewidują w umowach odległe terminy zapłaty. Jeżeli strony w umowie zawarły termin dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel po upływie terminu 30 dni może żądać odsetek ustawowych – po terminie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury. Odsetki te mogą być naliczane najdłużej tylko do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, ponieważ od wskazanego dnia zaczynają obowiązywać odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Co w przypadku kiedy termin zapłaty nie został wpisany w umowie?

Jeżeli strony w umowie nie zawarły żadnego terminu związanego z wymagalnością co do terminu zapłaty, wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie  transakcji handlowej liczone po upływie 30 dni od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy strony zawarły w umowie konieczność zbadania towaru lub usługi w celu potwierdzenia zgodności. W takiej sytuacji wskazany termin związany z naliczaniem odsetek za opóźnienia w transakcji handlowej biegnie od 30 dni po dniu zakończenia i potwierdzenia wykonania badania.

Nowe zasady dotyczące dochodzenia rekompensaty

Każdy wierzyciel, który boryka się z omawianym problemem, ma prawo do tzw. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, której wysokość jest uzależniona od wartości zaległości. Podczas dochodzenia rekompensaty wierzyciel nie jest zobligowany, żeby wykazać, że faktycznie poniósł jakiekolwiek koszty dochodzenia należności, ponieważ uprawnienie do naliczenia rekompensaty możliwe jest od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez konieczności odrębnego wezwania do jej zapłaty.

  1. Rejestr BDO.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy: wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

  1. Zmiana związana z wystawianiem faktur do paragonów fiskalnych

Od 1 stycznia 2020 r. zasady te ulegną zmianie – zdecydowanie trudniej będzie uzyskać fakturę na zakupione wcześniej towary czy usługi „na paragon”. Wynika to z faktu, że wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy.
Wprowadzono również sankcję za naruszenie tych zasad – w przypadku wystawienia faktury do paragony niezawierającego numeru NIP nabywcy, obydwie strony transakcji będą musiały liczyć się z karami w wysokości nawet 100 % kwoty podatku należnego.

To podsumowanie najważniejszych zmian u progu Nowego Roku. Praktyka pokazuje, że nowelizacje i zmiany przepisów prawnych mogą być zaskakujące. Dlatego dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów, zawsze wiemy więcej i lepiej. Zgodnie z naszą misją: my zajmiemy się prawem, aby Państwo mogli się zająć biznesem.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z naszą zaktualizowaną ofertą zapraszamy do strony głównej i zakładki: Usługi link: http://www.klgkancelaria.pl/us-ugi.php