Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć w firmie PPK?

Co to jest PPK?

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo (ustawa z dnia 4.10.2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U.2020.1342 t.j.).

Istota PPK polega na prowadzeniu przez wybraną instytucję finansową rachunków zasilanych wpłatami pracowników, pracodawcy i państwa.

Kto ma obowiązek utworzenia PPK?

Obowiązek utworzenia PPK ciąży na podmiotach zatrudniających. Pojęcie to w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych jest bardzo szerokie. Pracowniczy plan kapitałowy będzie zobowiązany założyć przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie stosunku pracy, jak i taki, który współpracuje z zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenie. Bez znaczenia jest też wymiar etatu, w jakim świadczą pracę zatrudnieni.

Kto może uczestniczyć w PPK?

W PPK mogą uczestniczyć zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby związane umowami cywilnoprawnymi, w tym m.in. umową zlecenia, umową o świadczenie usług, umową agencyjną, o ile podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Uczestniczenie w PPK jest dobrowolne. Niemniej jednak pracownicy w wieku od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 55 roku życia stają się członkami PPK automatycznie.

W każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w PPK składając pracodawcy oświadczenie o rezygnacji.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia i nie ukończyli 70 roku życia nie są objęci PPK automatycznie; mogą przystąpić do PPK składając pracodawcy wniosek o przystąpienie;

Pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie są objęci PPK i nie mogą do niego przystąpi

.

Jakie są obowiązki związane z przystąpieniem do PPK?

Po pierwsze – osoba zatrudniona, która jest już uczestnikiem PPK, zobowiązana jest złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK – ze złożeniem do akt osobowych.

Po drugie – wysokość wpłaty podstawowej jest obliczana procentowo od wysokości uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia za pracę (w kwocie brutto). Uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.

Po trzecie – uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK.

W jaki sposób dokonać wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK?

Sposób wyboru instytucji finansowej jest uzależniony od tego czy w firmie działają związki zawodowe, czy nie.

Wyboru instytucji finansowej dokonuje bowiem pracodawca:

– w porozumieniu z zakładową organizacją związkową – w przypadku gdy działa zakładowa organizacja związkowa,

  • wspólnie z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną na podstawie regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych – w przypadku gdy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawca zawiera z wybraną instytucją umowę o zarządzanie PPK .

Jakie wymagania formalne należy spełnić zawierając umowę o prowadzenie PPK?

Przede wszystkim wymagane jest przygotowanie listy osób, których ppk obejmuje na podstawie oświadczeń złożonych przez zatrudnionych. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK następuje bowiem w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, którzy nie złożyli rezygnacji. Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK